Lifeguards: St Asaph - Rhyl to Prestatyn (9310)

Lifeguards: St Asaph - Rhyl to Prestatyn

Salary
9.00 to 11.29 per hour
Contract type
Temporary: Seasonal or Casual/Ad hoc
Hours
Seasonal or Casual
Lifeguard Region
Wales
Closing Date
31-08-2019
Reference
9310
Documents (please view all documents)

Being an RNLI lifeguard puts you at the frontline of lifesaving. In 2017, our team helped 24,044 people and attended 15,558 incidents. Our presence can mean the difference between a great day at the beach and a tragedy. We cover more than 240 beaches around the UK and the Channel Islands. Our lifeguards help people stay safe while they enjoy the beach. They share practical safety advice with beach-goers to help prevent incidents before they happen and physically rescue anyone who does get into trouble. 

At times challenging and always rewarding, no two days are the same, so you’ll need to be focused, vigilant and proactive. But more than that, we’re looking for approachable lifeguards who enjoy meeting people and helping them stay safe.

The job varies depending on where you're working. From busy resort beaches to semi-rural surf beaches, every beach has its own characteristics and challenges. Lifeguards can operate from static lifeguard units or with patrols. Rescue boards and tubes are most commonly used but, depending on the beach, lifeguards also use quad bikes, four-wheel drives, rescue watercrafts (RWCs or ‘jet skis’), and surf rescue boats.

There are four different levels of lifeguard, from newly qualified right through to senior lifeguard. We’ll provide you with excellent training opportunities to help you progress as you gain experience. At all levels, you’ll learn valuable skills for your future career, at the RNLI or elsewhere.

If you are qualified and have a passion for helping others through education and rescue, we’d love to have you on our team this season.

 

Details

All our lifeguards need to be over school leaving age. If you’re under 18 years old, we welcome your application, just bear in mind a couple of things: you will need to have parental permission and some locations have fewer posts available to under-18s because of our safeguarding commitment.

To apply to be a lifeguard with us, you’ll need to hold a valid International Life Saving Federation (ILS) recognised beach lifeguard qualification and, as the job can be physically demanding, you’ll have to pass a fitness and competency test. We’re looking for lifeguards who are professional, with excellent rescue and people skills. For equivalent overseas qualifications, please see the ILS equivalency tables for your local beach or surf lifeguard equivalent.

All our lifeguards also have to pass health and eyesight checks.

The RNLI is committed to safeguarding and promoting the welfare of children and young people and expects all staff and volunteers to share this commitment. Rigorous checks will be undertaken of the successful applicant’s background credentials including an enhanced DBS check. Suitability to work with children may be explored at interview.

This post is exempt from the Rehabilitation of Offenders Act 1974 and therefore any offer of employment will be subject to an enhanced DBS check.

Our staff and volunteers have been saving lives at sea without prejudice for nearly 200 years. We respect and value diversity of background, skills and perspectives within our teams, and consider it essential to help us deliver a world-class lifesaving service. We are an inclusive organisation and welcome applications from everyone.

In addition to having the skills needed for the role, we also look for applicants who share our commitment to living our RNLI values (trustworthy, courageous, selfless, and dependable), and helping us work towards our goals of halving drowning in the UK and Ireland by 2024. This involves a growing commitment to preventative action, using our expertise to work in partnership with communities locally, nationally and internationally to prevent drowning.

 

Achubwyr Bywyd

 

Cyflog

£8.75 i £11.04 yr awr

 

Math o Gontract

Dros dro: Tymhorol neu Achlysurol/Ad hoc

 

Oriau

Tymhorol neu Achlysurol

 

Mae bod yn achubwr bywyd yr RNLI yn golygu bod ar reng flaen achub bywydau. Yn 2017, helpodd ein tîm 24,044 o bobl ac ymatebodd i 15,558 o ddigwyddiadau. Gall ein presenoldeb olygu’r gwahaniaeth rhwng diwrnod da ar y traeth a thrasiedi. Rydym yn gweithio ar fwy na 240 o draethau o amgylch y Deyrnas Unedig ac Ynysoedd y Sianel. Mae ein hachubwyr bywyd yn helpu pobl i aros yn ddiogel tra byddant yn mwynhau’r traeth. Maen nhw’n rhannu cyngor ymarferol ar ddiogelwch gyda phobl sy’n defnyddio’r traeth i helpu i atal digwyddiadau ac yn achub unrhyw un sy’n mynd i drafferth. 

Mae’r gwaith yn gallu bod yn heriol ond mae wastad yn werth chweil, ac mae pob diwrnod yn wahanol, felly bydd angen i chi ganolbwyntio a bod yn effro ac yn rhagweithiol. Ond yn bwysicach na hynny, rydym yn chwilio am achubwyr bywyd hawdd mynd atynt sy’n mwynhau cyfarfod â phobl a’u helpu i aros yn ddiogel.

Mae’r swydd yn amrywio yn dibynnu ar ble rydych chi’n gweithio. O draethau cyrchfan prysur i draethau syrffio lled-wledig, mae gan bob traeth nodweddion a heriau unigryw. Gall achubwyr bywyd weithredu o unedau achubwyr bywyd sefydlog neu gyda phatrolau. Defnyddir byrddau a thiwbiau achub gan amlaf ond, yn dibynnu ar y traeth, mae achubwyr bywyd hefyd yn defnyddio beiciau cwad, cerbydau gyriant pedair olwyn, cyfarpar achub ar y dŵr (RWCs neu ‘jet-sgïau’), a badau achub syrff.

Mae pedair lefel wahanol o achubwyr bywyd, o rai newydd gymhwyso i uwch achubwr bywyd. Byddwn yn rhoi cyfleoedd hyfforddi rhagorol i chi i’ch helpu i symud ymlaen wrth i chi ennill profiad. Ar bob lefel, byddwch yn dysgu sgiliau gwerthfawr ar gyfer eich gyrfa yn y dyfodol, yn yr RNLI neu yn rhywle arall.

Os ydych chi’n gymwysedig ac yn awyddus i helpu pobl eraill trwy addysg ac achub, byddem yn falch iawn o’ch croesawu i’n tîm y tymor hwn.

 

Manylion

Mae angen i’n holl achubwyr bywyd fod yn hŷn na’r oedran gadael yr ysgol. Os ydych chi’n iau na 18 oed, byddwn yn croesawu’ch cais, ond cadwch ambell beth mewn cof: bydd angen i chi gael caniatâd rhieni ac mae llai o swyddi ar gael i bobl ifanc iau na 18 oed mewn rhai lleoliadau oherwydd ein hymrwymiad diogelu.

I wneud cais am fod yn achubwr bywyd gyda ni, bydd angen i chi feddu ar gymhwyster achubwr bywyd traeth dilys a gydnabyddir gan y Ffederasiwn Achub Bywydau Rhyngwladol (ILS) ac, oherwydd bod y swydd yn gallu bod yn heriol yn gorfforol, bydd angen i chi basio prawf ffitrwydd a chymhwysedd. Rydym yn chwilio am achubwyr bywyd sy’n broffesiynol, ac sydd â sgiliau achub a sgiliau pobl rhagorol. I gael gwybod am gymwysterau tramor cyfatebol, edrychwch ar dablau cywerthedd yr ILS ar gyfer eich traeth lleol neu’r hyn sy’n gyfatebol ar gyfer achubwyr bywyd syrff.

Mae’n rhaid i’n holl achubwyr bywyd basio profion iechyd a golwg hefyd.

Mae’r RNLI wedi ymrwymo i ddiogelu a hybu lles plant a phobl ifanc, ac mae’n disgwyl i’r holl staff a gwirfoddolwyr rannu’r ymrwymiad hwn. Bydd cefndir yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael ei wirio’n drylwyr, gan gynnwys cynnal archwiliad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS). Gallai eich addasrwydd i weithio gyda phlant gael ei archwilio mewn cyfweliad.

Mae’r swydd hon wedi’i heithrio o Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974, felly bydd unrhyw gynnig o gyflogaeth yn ddarostyngedig i archwiliad manwl gan y DBS.

Mae ein staff a’n gwirfoddolwyr wedi bod yn achub bywydau ar y môr yn ddiragfarn ers bron 200 o flynyddoedd. Rydym yn parchu ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth cefndir, sgiliau a safbwyntiau yn ein timau, ac yn ystyried bod hynny’n hanfodol i’n helpu i ddarparu gwasanaeth achub bywydau o’r radd flaenaf. Rydym yn sefydliad cynhwysol ac yn croesawu ceisiadau gan bawb.

Yn ogystal â meddu ar y sgiliau sy’n angenrheidiol ar gyfer y rôl, rydym hefyd yn chwilio am ymgeiswyr sy’n rhannu ein hymrwymiad i fyw gwerthoedd yr RNLI (yn deilwng o ymddiriedaeth, yn ddewr, yn anhunanol, ac yn ddibynadwy), a’n helpu i weithio tuag at ein nod o haneru achosion o foddi yn y Deyrnas Unedig ac Iwerddon erbyn 2024. Mae hyn yn golygu ymrwymiad cynyddol i gamau ataliol, gan ddefnyddio ein harbenigedd i weithio mewn partneriaeth â chymunedau yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol i atal boddi.